افشین کاظمی؛مصدوم یا شاکی؟

افشین کاظمی؛مصدوم یا شاکی؟

افشین کاظمی خودش را به مصدومیت زده اما او بابت عدم دریافت مطالباتش شاکی است و برای گیتی پسند به میدان نمی رود.؛