هیئت مدیره گیتی پسند امروز تکلیف تیم را مشخص می کند

هیئت مدیره گیتی پسند امروز تکلیف تیم را مشخص می کند

امروز صبح علیرضا جنتی رییس هیئت مدیره باشگاه با اختیار تامی که دارد قرار است با بازیکنان و کادر فنی تیم فوتسال جلسه ای مهم برگزار کند و در سوی دیگر علی طاهری مدیرعامل باشگاه در جلساتی که با برخی افراد خواهند داشت به رایزنی در خصوص شرایط به وجود آمده خواهد پرداخت.؛