آقای گل لیگ چه کسی است ؟ اسماعیل پور یا فخیم

آقای گل لیگ چه کسی است ؟ اسماعیل پور یا فخیم

از یک طرف احمد اسماعیل پور مدعی می باشد که با زدن 25 گل آقای گل لیگ است اما طرف دیگر ماجرا فرهاد فخیم و تیم دبیری تبریز می باشند که مدعی هستند فرهاد فخیم با به ثمر رساندن 26 گل آقای گل لیگ محسوب می شود.؛