هاشم زاده در آستانه سرمربیگری زمزم اصفهان!

هاشم زاده در آستانه سرمربیگری زمزم اصفهان!

از اصفهان خبر می رسد زمزمی ها در عین تعویض سرمربی و روی کار آمدن حسین افضلی، همچنان از نتایج خود ناراضی بوده و به تکاپو افتاده اند تا این بار دستیار خسوس کاندلاس را سرمربی تیمشان کنند.؛