فرهادی جانشین حیدریان شد

فرهادی جانشین حیدریان شد

حیدر فرهادی سرمربی سابق تیم های حفاری خوزستان و گاز خوزستان هدایت تیم دسته اولی برنای خوزستان را عهده دار شد.؛