با انتقال امتیاز مقاومت کرمان به بانک رسالت تعدادی بازیکن لیگ برتری به این تیم پیوستند.