محمد باغبان صالحی به عنوان سرمربی تیم فوتسال ایده آل یزد انتخاب شد.