در این گزارش به مرور عملکرد مربیگری محمود خوراکچی در فوتسال به بهانه حضورش در تیم شهرداری ساوه می پردازیم.