مالک باشگاه دبیری تبریز می گوید نمی تواند شرط شمس مبنی بر کنار گذاشتن سه بازیکن را بپذیرد.