مدیرعامل ماهان‌تندیس گفت : در زندگی‌‌ام اگر معتقدم بنیانگذار فوتسال هستم خوشحال هستم و این را دروغ نمی‌گویم. سال 69 اگر کمک انصاری‌فرد نبود نمی‌توانستیم فوتسال را در ایران راه بیندازیم.