پس از پایان نیم فصل اول از زوایای گوناگون به بررسی آماری این رقابتها پرداخت و حالا به صورت اینفوگرافی،آمار تازه ای را نیم فصل اول ارائه می دهد