با بازبینی فیلم دو بازی،تعداد گلهای رستمی ها به 26 گل رسید و این بازیکن آقای گل شد.