آرش نوین ایرانیان با خرید سهمیه نماینده استان قم در دسته دو کشور خواهد بود.