با صدور حكمی از سوی مدير عامل شركت پايا سازه، مدير عامل جدید باشگاه پاياسازه آذربايجان منصوب شد.