شریفیِ فرگوسن!

شریفیِ فرگوسن!

شاید معدود فوتسال دوستی در قم باشد که او را نشناسد. مردی که سال هاست در فوتسال استان قم فعالیت دارد؛ تاجایی که او حتی خودش را بنیان گذار فوتسال در ایران می داند. از فرگوسن صحبت می کنیم.ببخشید...شریفیِ فرگوسن. همان حاج ناصرخودمان.؛