در ادامه بررسی تیم ها امروز عملکرد مس سونگون را مورد تحلیل قرار می دهیم.