در ادامه بررسی تیم ها امروز عملکرد حفاری خوزستان را مورد تحلیل قرار می دهیم.