در ادامه بررسی تیم ها امروز عملکرد تیم منصوری قرچک را مورد تحلیل قرار می دهیم.