در ادامه بررسی تیم ها امروز عملکرد تیم ماهان تندیس قم را مورد تحلیل قرار می دهیم.