در ادامه بررسی تیم ها امروز عملکرد تیم فرش آرای مشهد را مورد تحلیل قرار می دهیم.