در ادامه بررسی تیم ها امروز عملکرد تیم میثاق تهران را مورد تحلیل قرار می دهیم.