در ادامه بررسی تیم ها امروز عملکرد تیم فردوسی مشهد را مورد تحلیل قرار می دهیم.