در ادامه بررسی تیم ها امروز عملکرد تیم شهروند ساری را مورد تحلیل قرار می دهیم.