در آخرین بخش از بررسی تیم ها،امروز عملکرد تیم پایاسازه تبریز را مورد بررسی قرار می دهیم.