مصطفی نظری به عنوان بهترین دروازه بان سال 93 فوتسال ایران انتخاب شد.