با استعفای رضا لک از هدایت میثاق،باید او را سرمربی جدید گیتی پسند دانست.