در فاصله 24 ساعت تا آغاز رقابتها 4 تیم دسته اولی به دلیل عدم ارسال مدارک خود کنار گذاشته شدند.