زرخانلي به صورت رسمي به عنوان سرمربي جديد تيم فوتسال شهروند نكا برگزيده شد.