این طرح جالب به رفاقت زیاد این روزهای دو بازیکن تیم ملی برمی گردد.