عضو هیات رئیسه سازمان لیگ از مذاکره برای پخش مستقیم مراسم گالای فوتسال در سال 95 خبر داد.