اولین دوره مربی گری بدنسازی فوتسال آسیا در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.