شماره آذر ماه 95 نشریه سرای امید با صفحات ویژه فوتسال منتشر شد.