چهارمین دوره جام زمسنان ایتالیا با شرکت ۱۲ تیم و با شیوه‌ای جدید برگزار خواهد شد.