اردوی کنونی تیم ملی فوتسال هم ما را به یاد اردویی مشابه اردوی تیم ملی فوتبال می اندازد.