دستیار سابق شمسایی به عنوان سرمربی تیم ملی لبنان انتخاب شد.