کمیته انضباطی به دلیل تخلفات تماشاگران ،تیم حفاری اهواز را جریمه کرد.