گفت‌وگو با آقای گلی که حالش خوب نیست!

گفت‌وگو با آقای گلی که حالش خوب نیست!

مهدی جاوید که بعد از کسب موفقیت های پیاپی در تیم ملی، با گیتی پسند نیز قهرمانی را تجربه کرده و به مقام آقای گلی لیگ دست یافت، می گوید در فوتسال حالش خوش نیست.؛