مسابقات فوتسال در بازی های داخل سالن آسیا قرار است در ورزشگاه Ice place برگزار شود.