سرپرست کمیته فوتسال در مورد اتفاقات این رشته سخن گفت.