از گوشه و کنار شنیدیم این رقابتها که چند سالی است با حضور 12 تیم برگزار می شود احتمالا با افزایش تیم روبرو بوده و با 16 تیم برگزار خواهد شد.