بر اساس شنیده ها تمامی بازیکنان گیتی پسند از جمله ملی پوشان این تیم قراردادشان به اتمام رسیده است و باشگاه باید رضایت آنها را برای تمدید قرار داد جلب کند.