در شرایطی که انتخاب سرمربی تیم گیتی پسند مراحل پایانی خود را طی می کند انتشار یک عکس از اردوی تیم جوانان ناشنوایان در اصفهان به برخی شایعات دامن زد.