اعمال محرومیت، تاکتیک کمیته فوتسال برای سرکوب منتقدین است/ جواب زحمات بهترین گلرهای ملی، تهدید به محرومیت بود؟!/ اتاق فکر فوتسال را هر چه سریعتر راه‌اندازی کنند

اعمال محرومیت، تاکتیک کمیته فوتسال برای سرکوب منتقدین است/ جواب زحمات بهترین گلرهای ملی، تهدید به محرومیت بود؟!/ اتاق فکر فوتسال را هر چه سریعتر راه‌اندازی کنند

مالک باشگاه دبیری‌تبریز گفت: محروم کردن منتقدین از دیر باز تاکتیک کمیته فوتسال برای ساکت کردن منتقدین بوده است و محروم کردن برخی نفرات در هفته اول این مورد را عیان کرد.؛