یکسال از سرپرستی علی کفاشیان بر کمیته فوتسال گذشت.