ژن خوب از طریق یکی از اهالی فوتسال به هر سه پسر او منتقل شده است.