فوتسال ما امسال سال فشرده ای را داشته و این فشردگی تا پایان سال ادامه دارد.