بهانه تراشی و اعمال قانون های من درآوردی از سوی دبیر سازمان لیگ باعث شد درگیری فیزیکی ایجاد شده و طرفین دست به یقه شوند.