زمان بازی شهروند و حفاری در هفته چهاردهم لیگ تغییر کرد.