حالا اما در مسیری که گیتی پسند برای مقابله با مس در پیش گرفته تنها نیست و تاسیسات دریایی هم به آنها پیوسته است.