سرمربی تیم حفاری اهواز گفت: براى قهرمانى امكانات و پول مى خواهيم كه متاسفانه ما پول كافى نداريم.